【11M 成長紀錄】打流感疫苗&完全會走路!

 

上 / 下一篇文章

臉書留言

一般留言

 1. 天寒地凍 外出請添加厚衣物 保暖保濕潤 預祝好友聖誕節快樂   假日愉悅

 2. <p>小孩真的好可愛,我是你的粉絲啦<img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/1.gif"/></p&gt;
  <p>只是要告訴你說 你要讓寶寶從小就要接觸&#39;&#39;鍺&#39;&#39;丟掉不必要的東西,讓鍺來代替&nbsp; (好處說不完,可以來我部落格參觀)</p>
  <p><font color="#451528"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">接觸鍺洗酸之後 我發現我遇到非常多的貴人,也變得有自信 敢想敢作也很認真的做</span><br><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">不僅僅讓我有了健康</span><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">為人之道 財富也增加 而最好的是我過得好幸福<br><font color="#033d3d">對人有益、對己無愧、 對事圓滿</font></span><br><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">我們深信任何事情皆以&quot;敬天愛人&quot;的心為出發點,<font color="#451528">讓每個人、每件</font></span></font><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><font color="#451528"></font></span><font color="#451528"><font style="BACKGROUND-COLOR:#451528;"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">事都能圓滿處理。</span><br></font><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">傳播幸福的種子</span><br></font></p>
  <p>
  <div style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><span><font color="#451528">用幸福與健康的種子成倍數般的傳遞出去,讓每個人都充滿了自信與</font></span><span style=""></span><font color="#451528">活力,讓生活在每個角落的人都得到幸福健康快樂。<br><br>自強、做大,然後扶持弱勢族群<br>讓每個人先獨立後自主,壯大自己的能力後,再協助需要幫助的人。</font></div>
  <p>
  <p>
  <div style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><font color="#033d3d"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><font color="#033d21">若是不有效的將酸性物質排出體外,再多的榮華富貴、功成名就,</font></span></font></span></div>
  <div style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><font color="#033d3d"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><font color="#033d21">終</font></span></font><font color="#033d21"><font style="BACKGROUND-COLOR:#033d3d;"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">將成夢一場</span><br><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">排酸不能只是口號,這將是成就美滿人生最重要的課題</span><br></font><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">益鍺三有 有健康 有活力 有幸福</span></font></span></div>
  <div style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;"><font color="#033d21"><span style="TEXT-ALIGN:left;TEXT-TRANSFORM:none;BACKGROUND-COLOR:rgb(255,255,255);FONT:14px/19px tahoma, verdana, arial, sans-serif;WHITE-SPACE:normal;LETTER-SPACING:normal;COLOR:rgb(51,51,51);WORD-SPACING:0px;">全球洗酸運動~需要大家一起來推廣~恢復生機~活化回春~洗出健康 洗出美麗 洗出好運氣</span></font></span></div>

留言已關閉。